De Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad is het officiële inspraakorgaan voor de ouders en teamleden, dat bestaat uit vertegenwoordigers van de personeels- en oudergeleding van de school.

De MR is een visiegerichte organisatie. Er wordt meegedacht, meebesloten en advies gegeven over het schoolbeleid. De MR komt ongeveer 6x per jaar bij elkaar. Onderwerpen die aan bod komen zijn onder andere het vakantierooster, het beleidsplan, de schoolgids, het formatieplan, het activiteitenplan, Passend onderwijs, het werkplan en schoolplan, integrale opvang voor kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong, het inspectierapport en onderlinge visitaties van Jenaplan.

Wilt u meer weten over de MR?
Het jaarverslag, statuut en reglement  zijn altijd op te vragen via mr@depeppels.nl. 

Vergaderingen zijn openbaar en vinden plaats op de volgende data.  (Wel graag vooraf schriftelijk aanmelden).
 

DE MR 2023/2024 Vergaderdata

  • 11-10-203
  • 22-11-2023
  • 10-01-2024
  • 21-02-2024
  • 05-06-2024
  • 03-07-2024
     

DE MR 2023/2024

Personeelsgeleding
Robert Kuijs, voorzitter MR, - bijwonen bestuursvergaderingen
Wilco Willemse - website, weekbrief/populierenblaadje, bijwonen bestuursvergadering 

Oudergeleding
Anneke Joren-Roelofs, Oudergeleding De Peppels.
Steffi Yskes,  Oudergeleding De Canadas en Robert v/d Boom, Oudergeleding De Canadas.