De Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad is het officiële inspraakorgaan voor de ouders en teamleden, dat bestaat uit vertegenwoordigers van de oudergeleding van de school.

De MR is een visiegerichte organisatie. Er wordt meegedacht, meebesloten en advies gegeven over het schoolbeleid. De MR komt ongeveer 6x per jaar bij elkaar. Onderwerpen die aan bod komen zijn onder andere het vakantierooster, het beleidsplan, de schoolgids, het formatieplan, het activiteitenplan, Passend onderwijs, het werkplan en schoolplan, integrale opvang voor kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong, het inspectierapport en onderlinge visitaties van Jenaplan.

Wilt u meer weten over de MR?
Het jaarverslag, statuut, reglement en notulen zijn altijd op te vragen via mr@depeppels.nl. 

Vergaderingen zijn openbaar en worden aangekondigd in de nieuwsbrief. Graag vooraf schriftelijk aanmelden.

 

DE MR 2020/2021

Personeelsgeleding
Robert Kuijs - bijwonen bestuursvergaderingen
Wilco Willemse - website, weekbrief/populierenblaadje, bijwonen bestuursvergadering 

Oudergeleding
Pieter Ewouds, voorzitter MR, bijwonen OR vergadering.
Diana Noij, secretariaat, bijwonen OR vergaderingen