Medezeggenschapsraad 
De MR bestaat uit:
 
De Peppels:
Robert Kuijs (leerkracht)/ Eefje Hubers (leerkracht)
Pieter Ewouds (ouder), voorzitter MR, bijwonen OR vergadering.
De Canadas:
Karin Vollenberg (leerkracht), website, weekbrief/populierenblaadje, bijwonen bestuursvergadering  
Diana Noij (ouder), secretariaat.
Met ingang van het nieuwe schooljaar 2019-2020 zal Wilco Willemse de plaats van Karin Vollenberg overnemen en namens de Canadas in de MR plaatsnemen.
 
 
De medezeggenschapsraad is het officiële inspraakorgaan voor de ouders en teamleden, dat bestaat uit vertegenwoordigers van de oudergeleding van zowel De Peppels als De Canadas, evenals een vertegenwoordiging van de teams van de beide scholen.
De MR is een visiegerichte organisatie. Er wordt meegedacht, meebesloten en advies gegeven over het schoolbeleid,. De MR komt ongeveer 6x per jaar bij elkaar. Onderwerpen die aan bod komen zijn onder andere:   het vakantierooster, het beleidsplan, de schoolgids, het formatieplan, het activiteitenplan, ontwikkelingen omtrent Passend onderwijs, het werkplan en schoolplan integrale opvang voor kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong, het inspectierapport en onderlinge visitaties van Jenaplan.
 
Wilt u meer weten over de MR?
Het jaarverslag, statuut, reglement en notulen zijn altijd op te vragen via het secretariaat (MR@depeppels.nl).
Vergaderingen zijn openbaar en worden aangekondigd in weekbrief en populierenblaadje. Graag vooraf schriftelijk aanmelden.
 
Notulen vergadering 22 mei 2019
 
Notulen vergadering 20 juni 2019
 
Er zijn voor dit schooljaar geen vergaderingen meer gepland.
M.i.v. het nieuwe schooljaar zullen de vergaderdata z.s.m. bekend gemaakt worden.