Medezeggenschapsraad

De MR bestaat uit:
 
De Peppels:
Robert Kuijs (leerkracht), bijwonen bestuursvergaderingen
Pieter Ewouds (ouder), voorzitter MR, bijwonen OR vergadering.
De Canadas:
Wilco Willemse (leerkracht), website, weekbrief/populierenblaadje, bijwonen bestuursvergadering  
Diana Noij (ouder), secretariaat, bijwonen OR vergaderingen
 
 
De medezeggenschapsraad is het officiële inspraakorgaan voor de ouders en teamleden, dat bestaat uit vertegenwoordigers van de oudergeleding van zowel De Peppels als De Canadas, evenals een vertegenwoordiging van de teams van de beide scholen.
De MR is een visiegerichte organisatie. Er wordt meegedacht, meebesloten en advies gegeven over het schoolbeleid,. De MR komt ongeveer 6x per jaar bij elkaar. Onderwerpen die aan bod komen zijn onder andere:   het vakantierooster, het beleidsplan, de schoolgids, het formatieplan, het activiteitenplan, ontwikkelingen omtrent Passend onderwijs, het werkplan en schoolplan integrale opvang voor kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong, het inspectierapport en onderlinge visitaties van Jenaplan.
 
Wilt u meer weten over de MR?
Het jaarverslag, statuut, reglement en notulen zijn altijd op te vragen via het secretariaat (MR@depeppels.nl).
Vergaderingen zijn openbaar en worden aangekondigd in weekbrief en populierenblaadje. Graag vooraf schriftelijk aanmelden.
 
Vergaderdata schooljaar 2019-2020: 
24 september 2019
29 oktober 2019
12 december 2019
7 januari 2020 (nieuwjaarsreceptie)
19 februari 2020
12 mei 2020
1 juli 2020
 
Notulen vergadering 22 mei 2019
 
Notulen vergadering 20 juni 2019