Privacy statement & datalekprocedure

Privacy statement en datalekprocedure

Op Jenaplan basisscholen de Peppels en de Canadas gaan wij zorgvuldig om met de privacy van onze kinderen. Dit is vastgelegd in het privacyreglement  van onze school.  De gegevens die over kinderen gaan, noemen we persoonsgegevens. Wij maken alleen gebruik van persoonsgegevens als dat nodig is voor het leren en begeleiden van onze kinderen en voor de organisatie die daarvoor nodig is. In het privacyreglement kunt u precies lezen wat voor onze school de doelen zijn voor de registratie van persoonsgegevens. De meeste gegevens ontvangen wij van ouders (zoals bij de inschrijving op onze school). Daarnaast registreren  stamgroepleerkrachten, coördinatoren en ondersteunend personeel van onze school gegevens over onze kinderen, bijvoorbeeld cijfers en vorderingen. Soms worden er bijzondere persoonsgegevens geregistreerd als dat nodig voor de juiste begeleiding van een leerling, zoals medische gegevens (denk aan dyslexie of ADHD).

De  leerlinggegevens worden opgeslagen in ons (digitale) administratiesysteem Parnassys. De vorderingen van de kinderen worden vastgelegd in ons leerlingvolgsystemen Parnassys en CITO LOVS. Deze programma’s zijn beveiligd en toegang tot die gegevens is beperkt tot medewerkers van onze school.

Tijdens de lessen maken wij gebruik van een aantal digitale leermaterialen. Hiervoor is een beperkte set met persoonsgegevens nodig om bijvoorbeeld een kind te kunnen identificeren als die inlogt. Wij hebben met deze leveranciers duidelijke afspraken gemaakt over de gegevens die ze van ons krijgen. De leverancier mag de leerlinggegevens alleen gebruiken als wij daar toestemming voor geven, zodat misbruik van die informatie door de leverancier wordt voorkomen.

Ouders hebben het recht om de gegevens van en over hun kind(eren) in te zien. Als de gegevens niet kloppen, moet de informatie gecorrigeerd worden. Als de gegevens die zijn opgeslagen niet meer relevant zijn voor de school, mag u vragen die specifieke gegevens te laten verwijderen. Voor vragen of het uitoefenen van uw rechten, kunt u contact opnemen met de stamgroepleerkracht van uw kind, of met de schoolleider.

Zoals hierboven is aangegeven heeft onze school een privacyreglement . Hierin staat beschreven hoe we op school omgaan met leerlinggegevens en wat de rechten zijn van ouders en leerlingen. Dit reglement is met instemming van de MR vastgesteld. 

Voor het gebruik van foto’s van leerlingen op bijvoorbeeld de website van de school, de nieuwsbrief, voor folders of pers, vragen wij altijd vooraf uw toestemming. Ouders mogen altijd besluiten om die toestemming niet te geven, of om eerder gegeven instemming in te trekken. Als u toestemming heeft gegeven, blijven wij natuurlijk zorgvuldig met de foto’s omgaan en wegen wij per keer af of het verstandig is een foto te plaatsen. Voor vragen over het gebruik van foto’s kunt u terecht bij de stamgroepleerkracht van uw kind, of bij de schoolleider.
 

Beveiligingsincident of datalek melden

Bij vragen of klachten over het nakomen van uw rechten op bescherming van uw persoonsgegevens of privacy kunt u terecht bij  schoolleider Harry Havekes  via directie@jenaplan-kindcentrum.nl of  bij onze externe functionaris gegevensbescherming, de heer R. van Rooijen via zijn mailadres ronald.van.rooijen@dyade.nl.
Hier kunt u ook een beveiligingsincident of datalek melden.