Ouderraad

De Ouderraad (OR) ondersteunt bij speciale activiteiten in de school en is het klankbord voor de ouders.

Staand van links naar rechts: Mark Costermans, Claudia Kusters, Marlon Willems-de Rijck, Aafke Suman, Ronald Bouwmans, Edith Noij, Mark Janssen, Corina Vervoort, Angela Verdugo.
Zittend van links naar rechts: Mellanie Martens, Susan Fransen, Sanne van Doorne, Nienke van Doorne.

Advies aan de schoolleiding

De OR denkt actief mee en geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de schoolleiding over zaken die de ouders bezighouden, zowel in positieve als in negatieve zin. De OR probeert de belangen van de ouders en hun kinderen zo goed mogelijk te behartigen.
We volgen kritisch het beleid, ook op het gebied van onderwijskundige ontwikkelingen. Er wordt, samen met de schoolleiding, gezocht naar oplossingen voor knelpunten en er worden verbeterpunten bedacht en besproken. Om die rol goed te kunnen vervullen, wil de OR een open oor zijn voor alle ouders, maar ook voor de schoolleiding.
De OR is er echter niet voor bemiddeling bij individuele vragen of klachten van ouders; die kunnen immers veel beter worden opgelost in direct overleg met de docenten en/of de schoolleiding en horen daar ook thuis.

Ondersteuning bij activiteiten

Leden van de ouderraad helpen de school, waar mogelijk en noodzakelijk, bij evenementen en activiteiten. In samenwerking met de school houden we oudercontactavonden en informatieavonden. Tenminste eenmaal per jaar organiseren wij een oudercontactavond met een bepaald thema. Onderwerpen liggen op het raakvlak van opvoeding en onderwijs.
 

Andere OR-activiteiten zijn:

  • fietscontrole

  • slotavond voor de kinderen

Daarnaast hebben we nog de seizoensgebonden feesten of activiteiten, zoals:

  • Sinterklaas
  • Kerst
  • feestavond bij bv. zoveel jarig bestaan

Financieel worden deze activiteiten, inclusief de werkweekactiviteiten, gedekt vanuit de jaarlijkse ouderbijdrage.
 
Ouderraad is ook …
Een plaats om op een leuke en actieve manier bezig te zijn met de school, het onderwijs en de opvoeding van uw kind.

Het reglement van de ouderraad kunt u hier lezen.

Tenslotte
Nieuwe ideeën en initiatieven zijn van harte welkom, maar ook zeer nodig! Zonder de hulp, inzet en feedback van alle ouders komt de ouderraad niet verder. Uw ideeën of initiatieven kunt u doorgeven aan een van de OR-leden of mailen naar  or@depeppels.nl.