Talentontwikkeling

 

Een integrale aanpak van begaafdheid

Als we een samenleving willen waarin ieder mens een gelijkwaardig medeburger is, zullen we moeten werken aan een samenleving:

- die ieders unieke en onvervangbare waarde respecteert;

- die ruimte en stimulansen biedt voor ieders identiteitsontwikkeling;

- waarin rechtvaardig, vreedzaam en constructief met verschillen en veranderingen wordt omgegaan.

Uit: Basisprincipes Jenaplan

 

Wij vinden het belangrijk een veilig klassenklimaat te scheppen waarin ieder kind zijn plek heeft en naar eigen vermogen een gewaardeerde inbreng kan leveren. We richten ons hierbij op het totale kind om eenzijdigheid te vermijden. Een kind is gebaat bij een breed onderwijsaanbod. Om deze reden maken wij gebruik van de inzichten van de theorie van de Meervoudige Intelligentie (Gardner). Ieder kind is intelligent op zijn eigen specifieke manier. Kinderen mogen bij ons uitblinken waar ze goed in zijn en hun talenten verder ontwikkelen, maar leren ook hun sterke kanten te gebruiken bij het ontwikkelen van hun zwakkere kanten.

Begaafdheidsonderwijs is bij ons vooral gericht op het ontwikkelen van begaafdheid bij kinderen in plaats van op het signaleren en bevestigen ervan. Iedereen kan op zijn of haar manier een belangrijke inbreng in onze samenleving hebben. Daarom willen wij alle kinderen onderwijs en uitdaging op maat bieden. Onze slogan luidt niet voor niets: ‘voor elk talent onderwijs op maat’.

 

Talentontwikkeling is op onze scholen gebaseerd op de volgende pijlers:

1. Leerlijn onderbouw

Ontwikkelingsmaterialen worden ingezet met een opbouw in moeilijkheidsgraad. Uitdagende lees-, schrijf- en rekenactiviteiten vinden plaats in hoeken tijdens projecten.

2. Cursussen midden- en bovenbouw (taal, spelling, rekenen, lezen)
In de eerste leerlijn kan een compacte route gevolgd worden, aangevuld met verrijkingsstof. In de tweede leerlijn volgt het kind een aangepast (deels) individueel programma.

3. Wereldoriëntatie met verdieping

Kinderen leren in groepjes van en met elkaar door taal en interactie en maken hierbij gebruik van elkaars talenten. Onze werkwijze is o.a. gebaseerd op de methodiek van VierKeerWijzer. De kinderen werken steeds gedurende een aantal weken intensief aan een bepaald project. Er is veel ruimte voor eigen leervragen en een creatief denkproces wordt gestimuleerd.

4. 3-O leren: Onderzoekend, Ontwerpend en Ondernemend leren

Bij 3-O leren voeren kinderen onderzoek uit op basis van zelfbedachte onderzoeksvragen, ontwerpen ze oplossingen voor geconstateerde (technische) problemen en ontwikkelen ze hun ondernemende vaardigheden. Het gaat om onderwijsleerstrategieën die sterk een beroep doen op de vaardigheden van het leren in de 21e eeuw.

5. Digitale Engelstalige leeromgevingen: De Digitale Leerschool

De Digitale Leerschool biedt uitdagende leerstof voor de vakken English, Maths en Science op hoog niveau (t/m 6 vwo).

6. Keuzecursussen

Hierbij gaat het om kortlopende cursussen. Kinderen mogen per keuzecursus een keuze maken uit een uitdagend aanbod van activiteiten, passend bij de verschillende intelligentiegebieden. Ouders, leerkrachten, studenten en vrijwilligers leren vanuit hun eigen deskundigheid bepaalde vaardigheden aan de kinderen.

7. Knaphoeken (in ontwikkeling)

In deze hoeken kunnen kinderen activiteiten ondernemen die bij een bepaald intelligentiegebied horen. De knaphoeken bieden kinderen de gelegenheid om hun eigen mogelijkheden nog verder te ontdekken. Elke hoek is ingericht met de hulp van een deskundige op dat gebied.

Het protocol meer- en hoogbegaafdheid vindt u hier.