Kennismaken en Aanmelden

Wat fijn dat u er over denkt om voor uw kind onze school te kiezen. Hier leest u over ons aanmeldings- en toelatingsbeleid. De Wet op het Primair Onderwijs vormen het wettelijk kader voor ons toelatingsbeleid. Het al dan niet toelaten van een kind tot de school valt binnen de bevoegdheid van de directie.

Ons uitgangspunt is dat elk kind en de ouders/verzorgers welkom zijn op onze school. Toch kunnen wij niet elk kind zonder meer toelaten. Er zijn criteria die wij hanteren bij het toelaten van een kind:

 1. Ouders verklaren expliciet dat ze achter onze kernwaarden, missie en visie op Jenaplanonderwijs staan, deze te respecteren en samen met ons uit te dragen; ook verklaren ouders bij de aanmelding dat zij de grondslag respecteren.
 2. Ouders verklaren expliciet dat ze achter onze organisatorische vormgeving van het onderwijs staan;
 3. Ouders gaan akkoord met de ‘gouden regels’ die wij hanteren om een prettig en veilig schoolklimaat te bevorderen;
 4. Ouderbetrokkenheid is een belangrijk onderdeel van onze visie. De ouders verklaren expliciet dat ze zich inspannen om actief betrokken te zijn bij de school en bij activiteiten van de school, bijvoorbeeld door middel van ouderhulp;
 5. Kan de school tegemoetkomen aan de ondersteuningsbehoefte van het kind? Dit kan zowel op cognitief - (leren) als op sociaal-emotioneel gebied (gedrag) of een combinatie hiervan zijn;
 6. Jenaplanonderwijs werkt met stamgroepen van verschillende leerjaren (groep 1-2; groep 3-4-5; groep 6-7-8). Voor een optimale ontwikkeling van het kind, is het belangrijk dat de stamgroepen zoveel mogelijk gelijkmatig verdeeld zijn over de leerjaren. Er moet dus ruimte zijn binnen een stamgroep én een leerjaar;
 7. Er moet fysieke ruimte zijn in de school en het gebouw om het kind te kunnen huisvesten;
 8. In het geval de school meer aanmeldingen heeft dan beschikbare plekken, worden voorrangsregels gehanteerd:
  • kinderen die broertjes of zusjes op school hebben;  
  • kinderen van wie één der ouders als leerkracht aan de school verbonden is;
  • kinderen die van een andere Jenaplanschool komen, bijvoorbeeld na een verhuizing;
  • kinderen die over een PKN doopbewijs beschikken.

 

Lees hier het volledige Toelatingsbeleid, waarin u ondermeer leest over:

 • De aanmeld- en toelatingsprocedure
 • Hoe wij omgaan met extra ondersteuningsbehoefte
 • Hoe wij handelen wanneer er meer aanmeldingen zijn dan plekken
 

Aanmelden

Klik hier voor het aanmeldformulier


Kennismaken

Klik hier voor een kennismakingsgesprek